Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của tổ hợp ức chế ăn mòn - chống đóng cặn trong điều kiện mô phỏng dòng chảy động trên hệ thiết bị flowloop

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của tổ hợp ức chế ăn mòn - chống đóng cặn trong điều kiện mô phỏng dòng chảy động trên hệ thiết bị flowloop
Tổ hợp ức chế ăn mòn - chống đóng cặn trên cơ sở N-butyl-2-heptadecenyl imidazoline acrylate và hợp chất của acid phosphonic được đánh giá hiệu quả trong điều kiện mô phỏng dòng chảy động trên hệ thiết bị flowloop trong phòng thí nghiệm.
Không tồn tại hình ảnh về Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của tổ hợp ức chế ăn mòn - chống đóng cặn trong điều kiện mô phỏng dòng chảy động trên hệ thiết bị flowloop

 Kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu quả chống ăn mòn đạt trên 90% và hiệu quả chống đóng cặn đạt trên 87%.

Chi tiết


Thành viên Dầu khí
Đối tác - Khách hàng