Phân tích và đánh giá hư hỏng vật liệu

Cung cấp dịch vụ tư vấn, đánh giá hư hỏng vật liệu, phân tích cấu trúc tế vi của kim loại:

-        Tư vấn đánh giá, lựa chọn vật liệu áp dụng cho các công trình;

-        Phân tích xác định nguyên nhân gây hư hỏng chi tiết của trang thiết bị, đường ống, bể chứa….của các công trình, nhà máy. Đề xuất và triển khai các giải pháp khắc phục;

-        Phân tích thành phần hoá học, cơ tính và cấu trúc của vật liệu kim loại. Phân tích khuyết tật và thành phần tạp chất trong cấu trúc vật liệu/sản phẩm;

-        Lấy bản sao bề mặt vận liệu bằng Kỹ thuật Replica;

-        Phân tích cấu trúc, thành phần pha của vật liệu;

-        Phân tích, đánh giá chỉ số chỉ ăn mòn điểm trên bề mặt vật liệu.